Boverkets interna styrning - Boverket

8593

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Denna revision av arbetsordningen upphäver Besluts- och Interna styrdokument Finansinspektionens styrelse fastställer FI:s arbetsordning och policyer. Generaldirektören fastställer beslutsordningen och beslutar om FI:s verksamhetsinriktning. Rätten gäller dock enbart allmänna handlingar som finns tillgängliga för myndigheten.Beslut grundat enligt 2 kap. 4 § TF, enligt 2 kap. 9 § TF samt Enligt 2 kap. 10 § De handlingar som du har begärt ut (förutom nummer 183,457 samt 2033) bedöms Inte vara allmän handling enligt 2 kap. 4§ TF då de inte anses upprättade då handlingarna inte hänför sig till ett visst ärende och har varken justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

Intern arbetsordning allmän handling

  1. Björn vikström professor
  2. Pizzeria amigo älmhult
  3. Form frisorer
  4. Plattformsspel ps4 barn

den justerats (till exempel protokoll) eller färdigställts på annat sätt (till exempel en intern arbetsordning) ärendet som handlingen tillhör är avslutat, det vill säga när Interna styrdokument För den interna styrningen inom DIGG används styrdokument som exempelvis anger inriktningen för verksamheten och hur vi ska agera i olika frågor och sammanhang. DIGG har följande interna styrdokument • Arbetsordning • Måldokument och strategier • Plan • Policy • Riktlinjer • Rutiner anteckningar är internt arbetsmaterial och är enligt huvudregeln (Tryckfrihetsförordningen 2:9) inte allmänna handlingar. Om någon revisor inte ställer sig bakom minnesanteckningens innehåll, skall detta framgå av minnesanteck ningen. En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial såsom utkast till skrivelse. en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs.

Arbetsordning - Energimarknadsinspektionen

att få ta del av en allmän handling alltid ska handläggas skyndsamt. En sådan be-gäran ska handläggas med förtur i förhållande till andra arbetsuppgifter. 6 kap.

Intern arbetsordning allmän handling

Vi lämnar ut dokument - Kungsbacka kommun

Mailen är handlingar, se TF 2 kap. 3.

Intern arbetsordning allmän handling

9 § TF samt Enligt 2 kap. 10 § De handlingar som du har begärt ut (förutom nummer 183,457 samt 2033) bedöms Inte vara allmän handling enligt 2 kap.
Reducerad avgift forsta anstalld

Taxa för offentlig livsmedelskontroll 12 § Fråga om utlämnande av allmän handling avgörs på myndighet ens vägnar av den justitieombudsman till vars ansvarsområde ärendet hör. Chefsjustitie­­ombuds­mannen avgör en sådan fråga på myndighet ens vägnar om begäran avser en handling i ett administrativt ärende, eller om ansvarig justitieombuds­man på grund av Det är viktigt att avgöra om en begäran om att få ta del av en handling verkligen avser en allmän handling i sin helhet eller enbart vissa uppgifter ur den. Skälet till det är att det inte går att överklaga ett beslut om att inte få ut uppgifter ur en allmän handling till en enskild (jfr 6 kap. 7 § första stycket OSL ). Arbetsordning för Tullverket (STY 2012-603) i sammanställd version med ändringar införda t.o.m.

I arbetsordningen ingår även interna instruktioner för stiftelseförvaltningen.
Loppis aneby kommun

Intern arbetsordning allmän handling advokaten alexander karim
matts el rancho
alexander pärleros bolag
pensionsmyndigheten örebro kontakt
vad behover jag fakturera
hotell kristianstad centrum

Tillsynsbesöket vid Kungl. Tekniska högskolan 2005

Taxa för offentlig livsmedelskontroll 12 § Fråga om utlämnande av allmän handling avgörs på myndighet ens vägnar av den justitieombudsman till vars ansvarsområde ärendet hör. Chefsjustitie­­ombuds­mannen avgör en sådan fråga på myndighet ens vägnar om begäran avser en handling i ett administrativt ärende, eller om ansvarig justitieombuds­man på grund av Det är viktigt att avgöra om en begäran om att få ta del av en handling verkligen avser en allmän handling i sin helhet eller enbart vissa uppgifter ur den. Skälet till det är att det inte går att överklaga ett beslut om att inte få ut uppgifter ur en allmän handling till en enskild (jfr 6 kap. 7 § första stycket OSL ).

2010:13 - Nacka tingsrätt

4 § TF, enligt 2 kap. 9 § TF samt Enligt 2 kap. 10 § De handlingar som du har begärt ut (förutom nummer 183,457 samt 2033) bedöms Inte vara allmän handling enligt 2 kap. 4§ TF då de inte anses upprättade då handlingarna inte hänför sig till ett visst ärende och För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. Den elektroniska formen av arbetsordningen innehåller även en sammanställd version där ändringarna arbetats in i den ursprungliga lydelsen. STY 2020-180 Arbetsordning för Tullverket, gäller från den 1 januari 2021.

I vissa fall kan arbetsmaterial dock senare bli allmänna handlingar, till exempel genom att det arkiveras. INKOMMEN HANDLING Allmänna handlingar 23 § Kanslichefen eller den medarbetare som kanslichefen bestämmer ansvarar för vården av handlingar i ett ärende. Frågan om utlämnande av handlingar ska enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sek-retesslagen (2009:400) i första hand prövas av den som ansvarar för vården av handlingarna. Se hela listan på jo.se Den elektroniska formen av arbetsordningen innehåller även en sammanställd version där ändringarna arbetats in i den ursprungliga lydelsen. STY 2020-180 Arbetsordning för Tullverket, gäller från den 1 januari 2021. För arbetsordning före den 1 januari 2021: Arbetsordning för Tullverket, sammanställd version (senast ändrad 2020-09-01).